amelyben IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 19. 2. em. 202., cégjegyzékszáma: 01-09-899495), mint adatkezelő (a továbbiakban: ITQS) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint tájékoztatja az www.itqs.hu weboldal (a továbbiakban:weboldal) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

  1. BEVEZETÉS

Az ITQS tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

Az ITQS által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

Az ITQS által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv); és

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az ITQS-hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

Az ITQS elérhetőségei: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 19. 2. em. 202.; telefon: [+36 1 784 2972]; e-mail: [info@itqs.hu]

  1. A WWW.ITQS.HU WEBOLDAL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az ITQS a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat. Ilyen például az https://www.ITQS.hu/kapcsolat szolgáltatás, ahol látogatóinknak lehetőségük van arra, hogy szolgáltatásainkkal, tevékenységünkkel kapcsolatos megjegyzéseiket vagy kérdéseiket megosszák velünk, és ilyenkor ezek beküldésekor személyes adatok megadása is szükséges, amelyeket az ITQS kizárólag a megjegyzések, illetve kérdések megválaszolása és az esetleges problémák megoldása érdekében az ahhoz szükséges mértékben kezel.

Kezelt adatok köre

Hozzájárulás esetén, a weboldalon Google Analyticset használunk, amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a weboldal üzemeltetőjének. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 3.2-es pontban. A Google Analytics tájékoztatója: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu#where

Az ITQS a fenti adatokat az Érintett által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A https://www.ITQS.hu/kapcsolat oldalon az ITQS a következő adatokat gyűjti: név, email cím, tárgy,  amellyel hozzánk fordul a látogató, és ennek részletes leírása.

Adatkezelés időtartama

Az ITQS a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli. A https://www.ITQS.hu/kapcsolat oldalon beküldött megjegyzéseket, kérdéseket és az azokkal összefüggésben megadott adatokat az ITQS kizárólag a megjegyzések, illetve kérdések megválaszolása és az esetleges problémák megoldása érdekében az ahhoz szükséges ideig kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Adattovábbítás

Az ITQS adatot nem továbbít.

Az ITQS Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az ITQS illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az ITQS adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Az egyes munkakörök és a munkaköröket betöltő személyek által elvégezhető adatkezelési műveletek:

Ügyvezető igazgató: weboldal üzemeltetés

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák a weboldalon keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az ITQS a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

ITQS-től független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja az ITQS-től független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően. Jelenleg az ITQS weboldal kódjában az alábbi harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozások találhatóak meg: pl. vimeo.com. Ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak.

  1. A WWW.ITQS.HU WEBOLDALON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.1 A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

3.2 A www.ITQS.hu weboldal egyedi cookie-kkal (http süti) végzett adatkezelése

A cookie-k használatával érintettek köre

a weboldal látogatói.

A weboldalon használt cookie-k adatai

  1. az alábbi táblázatban.
(A) A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k
COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE ADATKEZELÉS
cookieconsent_dismissed Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja 1 nap A felhasználó azonosítását lehetővé
ko_sessions Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, az oldal megfelelő működéséhez szükséges. A böngészés végéig A felhasználó azonosítását lehetővé
visited Nem tárol személyes adatot, az Élet Kék programnál lévő felugró ablakhoz szükséges, hogy azonosítható legyen, mely látogató látta és mely nem. A böngészés végéig A felhasználó azonosítását lehetővé
terminal Nem tárol személyes adatot, az online katalógus megjelenítésénél azt vizsgálja, hogy Kiosk terminálról jön-e a látogatás vagy sem. A böngészés végéig A felhasználó azonosítását lehetővé

(B) Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás

A weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=huelérhetőségek alatt. A konkrét cookie-kkal kapcsolatos információkért ld. az alábbi táblázatot.

COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS
Google Analytics _ga Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök 2 év A felhasználó anonim azonosítását lehetővé. Biztosítja, hogy személyhez nem köthető a weboldal működését és jobb felhasználói élményt látogatók számára.
Google Analytics _gid Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök 1 nap A felhasználó anonim azonosítását lehetővé. Biztosítja, hogy személyhez nem köthető a weboldal működését és jobb felhasználói élményt látogatók számára.
Egyéb, hirdetési célú cookiek Ezek a weboldalon végzett műveletekről, meglátogatott oldalakról gyűjtenek információt és adnak visszajelzést a hirdetési rendszereken keresztül az ITQSnak. Személyes adatot nem kezelnek, személyhez nem köthetőek. Változó, vannak a böngészés végéig élő cookiek és vannak akár 1 évig élő cookiek. A cookiek törlését bármikor megteheti az ebben a pontbanleírtak szerint. A felhasználó anonim azonosítását lehetővé és a weboldalon böngészését vizsgálják. kampány idején, ezeknek segítségével tudjuk azoknak látogatóinknak megmutatni érintett termékeket, akik nagyon hasonló termékeket weboldalon. Ennek köszönhetően biztosítani, hogy a potenciális számukra lehető leginkább termékeket, ajánlatokat

 

A kezelt adatok köre

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük. A konkrét adatok meghatározását ld. a fenti 3.2 pontban.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést,

a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Adattovábbítás

Az ITQS adatot nem továbbít.

Az ITQS Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az ITQS illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.

Adatok megismerésére jogosultak köre

az adatok megismerésére az ITQS adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve

munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Az egyes munkakörök és a munkaköröket betöltő személyek által elvégezhető adatkezelési műveletek:

Ügyvezető igazgató: cookie-k kezelése

A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az ITQS a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége

Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

  1. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett bármikor jogosult

hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Az érintett jogosult az ITQS által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az ITQS jogszerűen végzi-e;

az ITQS által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

az ITQS által kezelt személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja az érintettet arra, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Az ITQS ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül;

személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az ITQS, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az ITQS vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az ITQS közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli;

személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például az ITQS jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor az érintett vitatja az ITQS által kezelt adatok pontosságát;

személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az érintett személyes adatait az ITQS részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által az ITQS részére átadott adatokra vonatkozik;

bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat az ITQS nem tudja számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az ITQS erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást; és

hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az ITQS jogellenes kezelte személyes adatait, az ITQS azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg az ITQS-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

Érvényes 2018.11.09-től